PROJEKT – W Czartoryskiej …

„W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie”

Cel:

Wsparcie w podnoszeniu kompetencji kluczowych na rynku pracy u 76 uczniów CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie poprzez:

 • dodatkowe zajęcia językowe,
 • zwiększenie umiejętności tj.: praca zespołowa, umiejętność rozumowania, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów;
 • doposażenie do nauki metodą eksperymentu i z wykorzystaniem sprzętu TIK
 • oraz wsparcie w podniesieniu kompetencji 5 nauczycieli w terminie 1.08.2020-31.07.2022.

Grupa docelowa:

 • uczniowie z brakami z angielskiego, którzy potrzebują zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, w tym cudzoziemcy/powracający z zagranicy;
 • uczniowie przygotowujący się do matury;
 • uczniowie zainteresowani językiem angielskim;
 • uczniowie zdolni, przygotowujący się do olimpiad/certyfikatów.
 • 5 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania znajomości języka angielskiego, jego praktycznego zastosowania w edukacji uczniów.

Realizacja projektu podniesie poziom nauczania oraz wyniki w nauce u uczniów. Rezultaty zostaną osiągnięte poprzez podniesienie kompetencji u nauczycieli oraz zwiększenie szans na rynku pracy poprzez naukę umiejętności niezbędnych do sprawnego i zakończonego sukcesem poruszania się na rynku pracy u 68 uczniów szkoły oraz jej doposażenie w przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć teatralnych (wykorzystanie TIK) oraz przyrodniczych metodą eksperymentu.

Cele projektu są zgodne z celem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 „Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki” poprzez następujące działania:

 • wspieranie szkół w doskonaleniu procesu dydaktycznego i procesu zarządzania w celu poprawy jakości nauczania oraz stworzenie systemu nauczania dostosowanego do rynku pracy,
 • podniesienie poziomu nauczania oraz zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, w tym przedmiotów ścisłych,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w nowych miejscach pracy,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży w językach obcych,
 • przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • indywidualizowanie oferty oraz metod kształcenia i wychowania zgodnie z potrzebami uczniów,
 • wzmacnianie roli nauczyciela w kreowaniu kapitału ludzkiego i społecznego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie>>

Oświadczenie uczestnika projektu>>

Deklaracja uczestnictwa w projekcie>>

Formularz zgłoszeniowy>>


W ramach projektu otrzymaliśmy książki do biblioteki w języku angielskim oraz podręczniki,
które pomogą zdobyć certyfikat FCE i AD.
W nowoczesny sprzęt zostały doposażone pracownie: fizyczna, chemiczna i biologiczna.