REKRUTACJA 2019/2020


Testy kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej:

– język angielski – środa (31 lipca 2019 r. – godz. 9:00)
– dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

– język hiszpański – piątek (2 sierpnia 2019 r. – godz. 12:00)
– dla absolwentów szkół podstawowych.

Prosimy o przyjście 15 minut wcześniej z legitymacją szkolną.


Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych

16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00


Potwierdzenie woli nauki odbywa się w dniach:
od 16.07.2019 od godziny 12.00 do 24.07.2019 do godziny 10.00

W celu potwierdzenia woli nauki należy złożyć następujące dokumenty:
– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
– kwestionariusz osobowy kandydata do klasy pierwszej CLVIII LO
(do pobrania poniżej lub dostępny w szkole):
kwestionariusz absolwenta gimnazjum,
kwestionariusz absolwenta szkoły podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
– kartę zdrowia.

Dokumenty przyjmujemy w dniach:
16.07 (wtorek) od 12.00 do 16.00
17.07 (środa) od 8.00 do 16.00
18.07 (czwartek) od 8.00 do 16.00
19.07 (piątek) od 8.00 do 16.00
22.07 (poniedziałek) od 8.00 do 16.00 
23.07 (wtorek) od 8.00 do 16.00
24.07 (środa) od 8.00 do 10.00


25 lipca 2019 o godz.12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do CLVIII LO


Rekrutacja uzupełniająca

Składanie podań w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w dniach
od 26.07.2019 od godz. 8.00 do 30.07.2019 do godz. 12.00

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku
w elektronicznym systemie tylko wypełniają formularz szkolny.

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej CLVIII LO
w rekrutacji uzupełniającej:
po gimnazjum>>,
po szkole podstawowej>>.

Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
oraz kopię zaświadczenia OKE z wynikiem egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

Procedura odwoławcza – rekrutacja uzupełniająca


Zmiana preferencji wyboru szkół

Informujemy o możliwości zmiany preferencji wyboru szkół
w dniach 17-24.06.2019 roku.
W przypadku kandydatów, którzy chcą zmienić listę preferencji, należy:
1. anulować wniosek ze szkoły pierwszego wyboru
(anulować wniosek może tylko rodzic,
anulowanie wniosku musi być potwierdzone oświadczeniem rodzica wraz z jego podpisem),
2. zmienić listę preferencji wyboru szkół (w domu na swoim koncie Vulcan),
3. ponownie wydrukować wniosek
(należy uzupełnić podpisy: kandydata i rodziców, tak, jak za pierwszym razem),
3. dostarczyć wydrukowany wniosek do szkoły pierwszego wyboru.


Kopie dokumentów można złożyć
od 21-28 czerwca w godzinach 8:00 – 16:00.


Dodatkowe testy kompetencji językowych

Dodatkowy sprawdzian uzdolnień językowych odbędzie się:
z języka angielskiego – 24 czerwca 2019
(szkoła podstawowa – godz. 9.00, gimnazjum – godz. 12.00)
z języka hiszpańskiego – 25 czerwca 2019, godz. 12.00


Zapraszamy kandydatów do klas dwujęzycznych 
na sprawdzian uzdolnień kierunkowych


Wyniki testów kompetencji językowych
będą widoczne
w systemie rekrutacji od 27 czerwca. 
Nie będą wywieszone w szkole.
Nie udzielamy informacji o wynikach przez telefon.


Więcej informacji dla kandydatów do klas dwujęzycznych 
dotyczących sprawdzianu uzdolnień kierunkowych >>


PROFILE KLAS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM>>


PROFILE KLAS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH>>


Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych


Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów


Zakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów
do klasy I liceum dwujęzycznego


Zakres materiału z języka hiszpańskiego dla kandydatów
do klasy I liceum dwujęzycznego


Przydatne Linki:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
(dla absolwentów gimnazjów)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
(dla absolwentów szkół podstawowych)


Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020


ZARZĄDZENIE NR 20  MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 1 marca 2019 r. 
mieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych


Harmonogram rekrutacji do  do publicznych liceów,
techników, branżowych szkół I stopnia 


Harmonogram działań gimnazjalisty


Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej


Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników
i branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2019/2020>>


Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników
oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę.


Informator „Technika i branżowe szkoły I stopnia
Miasta Stołecznego Warszawy” na rok szkolny 2019/2020


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją MKO