REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji>>

Rekrutacja uzupełniająca

Składanie podań w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w dniach
od 1.08.2022 do 3.08.2022 w godzinach od godz. 9.00 do godz. 15.00

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku
w elektronicznym systemie tylko wypełniają formularz szkolny.

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszeCLVIII LO
w rekrutacji uzupełniającej>>


Do podania należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 oraz kopię zaświadczenia OKE z wynikiem sprawdzianu ósmoklasisty.

Drodzy Kandydaci!

Pamiętajcie, że od 21 do 27 lipca w godzinach 9.00 – 15.00 wszyscy
zakwalifikowani będą musieli potwierdzić swoją wolę uczenia się w naszej szkole.
W tym celu należy dostarczyć do szkoły:
 – Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 – Oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
– 2 podpisane zdjęcia.
 – Kartę zdrowia, (jeżeli otrzymaliście ją podczas zakończenia roku w szkole podstawowej).
– Wydrukowany i uzupełniony kwestionariusz osobowy,
– Licencję sportowca, bądź zaświadczenie z klubu, w którym kandydat trenuje daną dyscyplinę (klasa 1c).

Dokumenty nie muszą być dostarczone osobiście przed kandydata, 

ale należy pamiętać, że kwestionariusz wymaga podpisów

zarówno kandydata, jak i jego opiekuna prawnego.


Komisja Rekrutacyjna CLVIII LO

Składanie kopii (oryginałów) świadectw

i kopii (oryginałów) zaświadczeń OKE z wynikami egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00

Wymagania do testu kompetencji językowych
z zakresu języka hiszpańskiego i angielskiego

II termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego:

24 czerwca godzina 13.00

II termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego:

28 czerwca godzina 10.00

Na sprawdzian należy przynieść legitymację lub dokument tożsamości

oraz usprawiedliwienie/ zwolnienie z powodu nieobecności na sprawdzianie w PIERWSZYM  terminie.